1. Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám, ako používateľovi našich webových stránok a našich ponúk, poskytujú informácie o povahe, rozsahu a účele zhromažďovania a používania osobných údajov.

Výslovne upozorňujeme, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) má bezpečnostné nedostatky a nemožno ho úplne ochrániť pred prístupom tretích strán.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súčasnosti platné a boli vytvorené vo februári 2021. V dôsledku ďalšieho vývoja našich webových stránok a ponúk alebo v dôsledku zmien právnych alebo regulačných požiadaviek môže byť nutné tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. Aktuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek prezrieť a vytlačiť na našich webových stránkach https://ursapharm.cz/ochrana-osobnich-udaju/


1.1 Zodpovednosť za spracovanie údajov

Správcom údajov je:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken Nemecko

Tel: +49 (0) 6805/9292-88

Fax: +49 (0) 6805/9292-88

E-mail: datenschutz@ursapharm.de


1.2 Sprístupnenie údajov tretím stranám a externým poskytovateľom

Dodržujeme zákonné požiadavky. Údaje sa odovzdávajú tretím stranám iba v rámci

zákonných ustanovení.


2. Spracovávanie údajov na našich webových stránkach

Všeobecné informácie

2.1 Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Na našich webových stránkach môžeme využívať služby tretích strán, napríklad na integráciu externých médií, vykonávanie analýz atď. Vždy sa tak deje na právnom základe, napríklad na základe našich oprávnených záujmov (napr. náš záujem na analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našich webových stránok) podľa článku 6 ods. 1(f) GDPR alebo – ak je to v jednotlivých prípadoch nevyhnutné – na základe vášho predtým udeleného súhlasu podľa článku 6 ods. 1(a) GDPR.

Takéto služby spravidla vyžadujú, aby poskytovatelia tretích strán brali do úvahy IP adresy používateľov, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať príslušný obsah do prehliadača. Na zobrazenie takého obsahu je potrebná IP adresa. Snažíme sa používať iba služby, ktorých poskytovatelia používajú na doručenie obsahu iba IP adresu. Niektorí poskytovatelia tiež používajú tzv. „pixelové značky“ (neviditeľné grafické prvky, známe tiež ako „webové signály“) na štatistické alebo marketingové účely. „Pixelové značky“ môžu byť použité na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť stránok tohto webu. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie v zariadení používateľa a môžu zahŕňať okrem iného technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, webové stránky, na ktoré sa odkazuje, dobu návštevy a ďalšie informácie o využívaní našej online ponuky a môžu byť tiež prepojené s takými informáciami z iných zdrojov.

Podrobnejšie informácie o tom, ktoré služby sú na týchto stránkach skutočne využívané a ako sú v ich rámci spracovávané údaje, ako aj príslušný právny základ, nájdete vo vysvetlivkách k jednotlivým službám v ďalších častiach tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

2.2 Druhy spracovávaných údajov

Na našich webových stránkach stránkach zhromažďujeme a spracovávame inventárne údaje (napr. mená, adresy), kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy, telefónne čísla, faxové čísla, poštové adresy), údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, odkazy, na ktoré ste klikli, záujem o obsah, časy prístupu, miesta prístupu), údaje o obsahu (napr. komentáre, textové príspevky, fotografie, videá) a údaje o meraní a komunikácii (napr. informácie o zariadení, informácie o prehliadači, IP adresy).

2.3 Kategórie subjektov údajov

Osoby, ktorých sa spracovanie osobných údajov týka, sú všetci návštevníci a používatelia našich webových stránok.  

2.4 Účel spracovania

Osobné údaje používateľov našich webových stránok zhromažďujeme a spracovávame, aby sme s nimi mohli komunikovať a informovať ich (napr. kontakt a iné otázky), viesť štatistiky, merať dosah a vykonávať analýzy (napr. pomocou marketingových a analytických nástrojov), aby sme mohli lepšie navrhovať a optimalizovať obsah a funkcie, technicky spravovať a optimalizovať webové stránky a odstraňovať bezpečnostné nedostatky.< /p>


2.5 Právne základy pre spracovanie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame iba vtedy, ak na to máme právny základ. V nasledujúcom texte uvádzame príslušné právne základy jednotlivo v súvislosti s príslušnými operáciami spracovania údajov. Všeobecne platí, že sme vždy oprávnení spracovávať osobné údaje, pokiaľ nám na to dotknutá osoba udelila súhlas (pozri čl. 6 ods. 1(a), čl. 7 GDPR), ak sme povinní plniť zmluvné alebo predzmluvné povinnosti (pozri čl. 6 ods. 1(b) GDPR), ak musíme plniť ďalšie právne povinnosti (pozri článok 6 ods. 1(c) GDPR) alebo ak chránime svoje oprávnené záujmy (pozri článok 6 ods. 1(f) GDPR).

2.6 Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžeme odovzdávať spracovateľom alebo iným tretím stranám (napr. hostingovým agentúram atď.), s ktorými spolupracujeme. Sme na to oprávnení, ak s tým dotknutá osoba súhlasila (pozri článok 6 ods. 1(a), článok 7 GDPR), ak tým plníme zmluvné alebo predzmluvné povinnosti (pozri článok 6 ods. 1(b) GDPR), ak tým plníme zákonnú povinnosť (pozri článok 6 ods. 1(c) GDPR) alebo ak chránime svoje oprávnené záujmy (pozri článok 6 ods. 1(f) GDPR). So spracovateľmi údajov uzatvárame tzv. zmluvu o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 GDPR, podľa ktorého sa tiež zaväzujú dodržiavať pravidlá ochrany údajov.

2.7. Hosting

Táto webová stránka je hosťovaná na serveroch spoločnosti domainfactory GmbH.  Nami využívané hostingové služby slúžia na poskytovanie nasledujúcich služieb: služieb infraštruktúry a platforiem, výpočtovej kapacity, úložného priestoru a databázové služby, bezpečnostné služby a služby technickej údržby, ktoré využívame za účelom prevádzkovania týchto webových stránok. Pritom my alebo náš poskytovateľ hostingu spracovávame inventárne údaje, kontaktné údaje, údaje o obsahu, zmluvné údaje, údaje o používaní, metadáta a komunikačné údaje všetkých používateľov týchto webových stránok. Právnym základom pre využívanie hostingových služieb je ochrana našich oprávnených záujmov pri analýze, optimalizácii a ekonomickej a bezpečnej prevádzke našich webových stránok (pozri čl. 6 ods. 1(f) GDPR). S našimi poskytovateľmi hostingu sme uzavreli zodpovedajúce zmluvy o spracovaní údajov.

2.8 Prístup k dátovým/serverovým protokolom< /p>

Na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1(f) GDPR zhromažďujeme údaje o každom prístupe na naše webové stránky (tzv. súbory protokolu webového servera). Spracovávané údaje zahŕňajú IP adresu, čas vyhľadania, typ požiadavky, protokol, stav HTTP, odkaz, typ a verziu prehliadača, operačný systém a správu o úspešnom vyhľadaní. Údaje sa používajú na štatistické vyhodnotenie za účelom prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky. Údaje budú z bezpečnostných dôvodov (napr. pre vyšetrovanie prípadov zneužitia) uložené po dobu 7 dní.   IP adresa je uložená iba anonymne. Ak je na účely dokazovania požadovaná dlhšia doba uchovania, budú po konečnom objasnení záležitosti vymazané.


Deaktivácia/nesúhlas so súbormi cookie:

Všeobecne môžete nesúhlasiť s používaním súborov cookies na účely merania rozsahu a reklamy prostredníctvom deaktivačnej stránky reklamnej iniciatívy na sieti (http://optout.networkadvertising.org/) a navyše na webových stránkach v USA (http://www.aboutads.info/choices) alebo webových stránkach v Európe ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Ďalej je možné ukladaniu súborov cookies zabrániť nastaveniam v nastavení zabezpečenia vášho prehliadača. Je však možné, že potom nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok.

Tieto možnosti sa vzťahujú na všetky nižšie uvedené súbory cookies, ktoré používame na týchto webových stránkach.

2.10 eTracker

Využívame službu eTracker Analytics spoločnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, tiráž: https://www.etracker.com/impressum/  (ďalej len „etracker“). Tu nájdete časté otázky týkajúce sa GDPR od spoločnosti etracker:  https://www.etracker.com/docs/faq/eu-dsgvo/. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti eTracker nájdete tu:  https://www.etracker.com/datenschutz/. So spoločnosťou eTracker sme uzavreli zodpovedajúcu zmluvu o spracovaní údajov.  

Službu eTracker Analytics používame na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1(f) GDPR, v tomto prípade v záujme vyhodnotenia našich webových stránok a ich vylepšenia pre vás ako používateľa. Služba eTracker Analytics štandardne nepoužíva súbory cookie, ale zaznamenáva správanie návštevníkov (pomocou čisto technických parametrov, ako je skrátená adresa alebo použitý prehliadač) v rámci relácie (návštevy webovej stránky) pomocou sledovania relácie bez použitia súborov cookies. Z čisto technických údajov (ako je skrátená IP adresa alebo použitý prehliadač) sa prostredníctvom odtlačku vytvorí hash (kombinácia znakov, z ktorej nemožno odvodiť pôvodné údaje), ku ktorému sa pridá dátum načítania stránky, aby bolo ešte menej pravdepodobné zistiť totožnosť používateľa. Táto hodnota je automaticky vymazaná každých 24 hodín. Tento odtlačok umožňuje do 24 hodín analyzovať správanie používateľov.

Tu môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu údajov:

Okrem etracker Analytics používame na našich webových stránkach doplnok etracker Optimiser od spoločnosti etracker s A/B testovaním  (ďalšie informácie:  https://www.etracker .com/docs/bedienung/etracker-optimiser/testing-targeting/ab-testing-smart-messages/), aplikáciu Overlay Messaging (ďalšie informácie:  https://www.etracker.com/docs/videos/etracker-optimiser/smart-messages/), zdroj pre remarketing (ďalšie informácie: https://www.etracker.com/docs/data-services/remarketing-feed/< /a>)  a tiež prístup k používateľským profilom v reálnom čase.


5. Spravodaj

Na našich webových stránkach vám ponúkame spravodajcu (buď trvalo, alebo prípadne iba v rámci veľtržných, propagačných alebo súťažných akcií), aby sme vás informovali o aktuálnych témach (exkluzívne súťaže, ponuky produktov, všeobecné informácie, novinky, propagačné a veľtržné akcie atď. ).

Na odber spravodajcu sa môžete zaregistrovať zadaním svojho titulu, e-mailovej adresy a priezviska do nášho registračného formulára na webových stránkach alebo do registračného formulára pre súťaže, aby sme mohli overiť správnosť vašich údajov. Vaša e-mailová adresa bude aktivovaná na rozosielanie nášho spravodajcu prostredníctvom tzv. prejavu vôle. Po registrácii od nás dostanete potvrdzovací e-mail, v ktorom musíte kliknúť na odkaz v ňom obsiahnutý, aby ste dokončili úspešnú registráciu vašej adresy.

Na vami zadanú e-mailovú adresu bude približne šesťkrát ročne zasielaný spravodajca. Vaše údaje spracovávame na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1(a) GDPR) výhradne na zasielanie spravodajcu a mažeme ich ihneď po odhlásení odberu nášho spravodaja. Pri potvrdení vôle pomocou odkazu v e-maile sa na základe nášho oprávneného záujmu ukladá aj dátum a čas registrácie (tj. za účelom poskytnutia dôkazu o registrácii; článok 6 ods. 1(f) DSGVO).

Nášho spravodajcu zasielame prostredníctvom poskytovateľa CleverReach (CleverReach GmbH &; Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede). Za týmto účelom sú vami poskytnuté údaje uložené a odovzdané spoločnosti CleverReach v zašifrovanej podobe. Viac informácií o zabezpečení dát v spoločnosti CleverReach nájdete tu:  https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/  

Ak si neželáte dostávať nášho spravodajcu, môžete sa z odberu odhlásiť prostredníctvom funkcie odhlásenia obsiahnutej v každom spravodajcovi alebo prostredníctvom odhlasovacieho formulára na našich webových stránkach alebo prostredníctvom odkazu obsiahnutého v spravodajcovi či inej komunikácie s nami.

6. Žrebovanie/súťaže

Niekedy organizujeme lotérie/súťaže, ktoré propagujeme na našich webových stránkach a/alebo na našich prezentáciách na sociálnych sieťach a do ktorých sa môžete prihlásiť prostredníctvom príslušnej podstránky na našich webových stránkach.

V tejto súvislosti spolupracujeme s externými agentúrami na organizovanie podujatí. Podrobnosti o súvisiacom spracovaní údajov nájdete v podmienkach súťaže. To zahŕňa aj uvedenie agentúry, ktorá s nami v danom prípade spolupracuje a spracováva údaje účastníkov na účely spracovania súťaže. Údaje budú preto zaslané týmto agentúram. V opačnom prípade k prenosu nedôjde.

Účasť v súťaži obvykle vyžaduje registráciu účastníkov s osobnými údajmi, obvykle s titulom, menom, priezviskom a e-mailovou adresou. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1(b) GDPR alebo – v prípade potreby – na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1(a) GDPR. Platia príslušné podmienky.

Výhercovia budú zverejnení anonymne (tj. meno, skrátené priezvisko, skrátené bydlisko) na našich webových stránkach. Údaje budú použité výhradne na účely súťaže a po určení výhercov budú s výnimkou údajov o výhercoch vymazané. Údaje výhercov budú taktiež spracované za účelom oznámenia výhry a zaslania výhry a potom vymazané. Iba s vaším výslovným súhlasom budú použité nad rámec tohto účelu, napr. na zasielanie spravodajcu.

Príslušné agentúry, ktoré konajú podľa našich pokynov, sme zaviazali k dodržiavaniu zákonov o ochrane osobných údajov, a to najmä podľa vyššie uvedeného, a uzavreli sme s nimi príslušné zmluvy o spracovaní údajov.